Старт за проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност”


Още през януари 2015 ще стартира приемът на проекти по приоритетна Ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж”. Размера на безвъзмездната финансова помощ, предназначена за българските предприятия е 150 млн. Евро.

Максималният размер на помощта за един проект е 1 000 000 лв., а безвъзмездното финансиране достига до 70%.  От тази сума ще могат да се възползват отново микро, малки или средни предприятия. Тази ос е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ, здравеопазване, културни и творчески индустрии, автомобили и компоненти, и по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях. През този програмен период активно ще бъдат подкрепени културните и творчески индустрии, поради високия им потенциал за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и тенедениця на устойчививост в развитието.  Ще продължи да се стимулира развитието на стопански връзки на основата на клъстерния подход, което се очаква да доведе до повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на МСП, до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни предимства, което ще направи фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари.
Ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ – прием Септември 2015
Дейностите, които  ще се финансират са свързани с придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги за извършване на енергиен одит.
Ос 1 „Технологично развитие и иновации“ – прием Декември 2015
 Дейностите, които могат да се финансират са придобиване на ДМА; придобиване на ДНА; консултантски и помощни услуги в подкрепа на       иновациите. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е    500 000 лв. Максималният процент на съфинансиране  достига до 85% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

КОНТАКТИ
 
Евро Програми ЕООД
 
гр.Пловдив
GSM: 0887 63 41 23
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.