Представиха работата на Центъра от семеен тип в Асеновград

Проектът „Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2; „Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна олиния BG051P0001-5.2.12 е в своя финален етап. Това каза днес пред журналисти и общественост ръководителят на проекта Величка Стойчева-директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Асеновград.

Тя представи останалата част от екипа-координатор София Бечева /главен специалист „Социални дейности, етнически и демографски въпроси”/ и счетоводителя по проекта Илина Христозова /старши счетоводител в Община Асеновград/, както и част от екипа на ЦНСТ-Асеновград с управител Елена Димитрова и Снежана Каварджиева-социален работник.
    Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел в община Асеновград за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.
    Специфични цели на проекта са: разкриване на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания след професионална оценка на потребностите на всяко дете; създаване на модел за качествена грижа в среда, близка до семейната, за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности; създаване на възможности за социално включване и спазване правата на децата с увреждания, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен и мотивиран персонал.
    Целевите групи на преокта са деца с умствена изостаналост от домовете за деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи, които след прецизна индивидуална оценка ще бъдат преместени в ЦНСТ-Асеновград с цел социално включване и интеграция; деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологическите им семейства  или е налице кризисна ситуация и е необходимо настаняване в резидентен тип услуга; семейства на деца с увреждния, които по различни причини не могат да отглеждат децата си с увреждния, но желаят да поддържат връзка с тях.