В Съединение продължават да се грижат за хора с увреждания

    105 човека с увреждания от община Съединение, в това число и 6 деца продължават да получават адекватни грижи. Това се случва благодарение на създаденото общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение”. То предлага почасови грижи в семейна среда на лица с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

    Социалните услуги  досега се предоставяха в зависимост от личните потребности и желания на потребителите, в определено от тях време и от избрани от тях лица.За персонал на Центъра бяха наети и обучени 30 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или такива на професионална пенсия за ранно пенсиониране на длъжности „Социален асистент” и  „Домашен санитар”.Всички лица получаваха дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване, като се извършваха и комунално-битови дейности.„Община Съединение като бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ ще продължи да организира предоставянето на услугата и след приключване на проекта в рамките на 1 година. През този период услугата ще бъде на общинска издръжка.”, съобщи кметът на Съединение Георги Руменов.

     Потребителите и доставчиците на услугата е необходимо от 10 февруари 2014 година да подадат заявление до кмета на община Съединение във фронт-офиса на общинска администрация град Съединение.