Кметът на Кричим иска санкция за замърсителя на Стара река

krichim POSVВъв връзка със сигналите за замърсяване на р. Стара река в землището на с. Ново село, община Стамболийски след ГПСОВ-Кричим кметът на Кричим Атанас Калчев, който е и законен представител на Община Кричим разяснява следното:

 

- Община Кричим е СОБСТВЕНИК на ГПСОВ-гр. Кричим, а не СТОПАНИСВА ГПСОВ-гр. Кричим- Във водния обект /р.Стара река/ се заустват смесен поток пречистени битово-фекални и промишлени отпадачни води, след ГПСОВ и дъждовни води за обект в експлоатация : “Канализационна система” на гр. Кричим.

- ГПСОВ е предадена за СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ на “В и К” ЕООД , гр. Пловдив, след въвеждането и в експлоатация, съгласно подписан между ОПЕРАТОРА и Община Кричим Приемно-предавателен протокол от 29.02.2016г.- По силата на Договор от 26.01.2016г., в сила от 01.04.2016г. сключен между Асоциацията по ВиК за област Пловдив и ОПЕРАТОРА, именно той

- ОПЕРАТОРА, е пряко отговорен за дейността на ГПСОВ и за условията на Разрешително с номер: 33140198/28.04.2016г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадачни води.

- ОПЕРАТОРЪТ “В и К” ЕООД, гр. Пловдив е носител на всички правомощия, права и задължения, произтичащи от разпоредбата на чл.48 от Закона за водите, включително и тези по ал. 1, т. 9 - за сключване на договори с абонатите при предоставянето на водни услуги. Именно в тази връзка ОПЕРАТОРЪТ “В и К” ЕООД, гр. Пловдив, има задължението да контролира наличието на основания за сключване на договори с абонатите при предоставянето на водни услуги.

ОПЕРАТОРЪТ ЕДИНСТВЕНО преценява параметрите и клаузите на договорите за предлаганите услуги в съответствие с нормативната уредба и спецификата на всеки от кокретните случаи.

- С клаузата на чл. 3.6 от цитирания по-горе Договор, на ОПЕРАТОРА са възложени ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ В и К МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗДАДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТЕЗИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ, ЧИЙТО ТИТУЛЯР Е ОБЩИНА КРИЧИМ, В КАЧЕСТВОТО И НА СОБСТВЕНИК НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА.

Община Кричим не е ОПЕРАТОР и няма правомощия и компетентност да извършва, каквито и да са дейности на площадката на ГПСОВ-Кричим, и то по силата на действащото национално законодателство в тази сфера. Данните за наличие на замърсяване на водите на р. Стара река и околната среда в цялост, засягат обществени интереси на неограничен кръг лица, не само на територията на Община Кричим, но и на други.

Поради тази причина кметът на Кричим призовава компетентните контролиращи органи да предприемат категорични и безкомпромисни действия за защита здравето и живота на хората, чието извършване не е в компетентността на кмета на Община Кричим.Атанас Калчев се надява да се установи истинския причинител на замърсяването с по-задълбочени проверки за качеството и количеството отпадъчни, води, които постъпват в канализационната система на населеното място, и съгласно принципа “замърсителя плаща”, установения нарушител да бъде санкциониран.

Кметът на Кричим препоръчва на ОПЕРАТОРА “В и К” ЕООД гр. Пловдив, да вземе необходимите мерки и да прецизира договорите с абонатите, на които предоставя този вид услуга, при съобразяване и в съответствие с капацитета на ГПСОВ-Кричим.