Общинската власт в Кричим ще развива, а няма да закрива училищни сгради

Atanas Kalchev-kabinet

Кметът Атанас Калчев отхвърли градските спекулации; успокои родителите

По повод зачестилите запитвания от родители на настоящи и бъдещи ученици относно „предстоящо закриване” на База 2 – Начален етап на СУ „П. Р. Славейков” /бивше НУ „Св. Св. Кирил и Методий”/, считам за наложително да заявя следната позиция:


Пред общинското ръководство в лицето на Кмета на община Кричим и Общинския съвет, не е поставян, не е стоял и не стои, не е разискван и не се разисква, въпросът относно закриването на учебната база, в която се обучават и възпитават учениците от предучилищна възраст и начален етап на СУ „П. Р. Славейков”.


Един от основните приоритети за развитието на община Кричим е развитие на образованието и общинското ръководство винаги е следвало тази управленска политика.


Всички действия и усилия на община Кричим са били насочени и ще продължават да бъдат насочени в посока развитие и усъвършенстване на материално-техническата база на училищата и детските градини, включително и на База 2 – Начален етап на СУ „П. Р. Славейков” /бивше НУ „Св. Св. Кирил и Методий”/.


Считам за необходимо да припомня, че предприетите действия за сливане на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СУ „П. Р. Славейков” през 2016 година, бяха с цел създаване на предпоставки за запазване статута на средното училище и недопускане на преобразуването му в обединена гимназия, т.е. обучение само до 10 клас, както и създаване на трайни предпоставки за ефективно и рационално ползване на материално-техническата база на училищата – публична общинска собственост, чрез запазване на сградния фонд на бившето начално училище, както и по-ефективно управление на финансовите ресурси и обезпечаване на съвременен учебен процес.
Уверен съм, че всички спекулации по отношение „предстоящо закриване” на База 2 – Начален етап на СУ „П. Р. Славейков” /бивше НУ „Св. Св. Кирил и Методий”/, ще бъдат преустановени, а при наличие на възникнали нови въпроси е желателно те бъдат поставяни пред ръководството на община Кричим – компетнтния орган в конкретния случай.