Край Кричим ще се компостират биоразградими отпадъци

krichim kompostПроектно предложение за осигуряване на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Водеща при подготовката и реализирането на проекта е община Кричим предвид натрупания опит при реализацията на проекти финансирани от ОП „Околна среда”, както и други оперативни програми. На нейна територия ще бъде изградена и инсталацията, на специално отредена за целта площадка,  и която ще обслужва и двете общини.

Предложението включва също и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс чрез изграждане на компостираща инсталация.

Изпълнението ще подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.

Проектното предложение е подадено и е в процес на оценка от управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.