Среща за превенция за язовир "Кричим"

Krichim kanalizacia2Управителят на предприятие „Язовири и каскади“ - НЕК ЕАД Милчо Иванов, главният инженер Румен Груев, управителят на „Водноелектрически централи“ Николай Гайтанджиев, ръководителят на язовирен район „Въча“ Стефан Койчев и кметът на община Кричим Атанас Калчев, се срещнаха с областния управител Здравко Димитров, за да набележат мерки за превенция и предварително оповестяване в случай на предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в област Пловдив.

Те обсъдиха мерките, които трябва да бъдат заложени в Плана за защита при бедствия на Област Пловдив и в частност касаят язовир Кричим, и непредвидено активизиране на срутището, което е в близост до него.

Експертите бяха категорични, че е наложително да бъде изградена локална оповестителна система, която да известява населението при активизиране на срутището, както и при повишаване на водните нива в язовирите. Те препоръчаха да бъде направено проучване на геоморфологията, геоложкият строеж и хидрогеоложките условия, и да се предприемат адекватни мерки за наблюдение на неустойчивите терени.

Експертите подчертаха, че в момента срутището не е активно, но трябва да бъдат отчетени евентуални причини, които биха могли да го активират като силни земетресения, ерозия в следствие подпочвени води или други стихийни явления.

Областният управител обеща пълно съдействие и проучване на възможностите за финансиране и изграждане на локална оповестителна система, която ще обхваща срутището и населените места, която са по поречието на река Въча.