Кметът на Кричим: Водата да не поскъпва!!!

kmet KrichimТези дни имам много въпроси към Оператора ВиК ЕООД –  Пловдив, който обслужва обособената територия на Асоциацията по ВиК - Пловдив, т.е. цялата Пловдивска област, които искам да изкажа публично и на които нямам ясен, конкретен, адекватен и точен отговор, защото такъв не ми е даден:


-    Как представения вариант на Бизнес-плана за развитие на ВиК ЕООД –  Пловдив за периода 2017-2021 година гарантира в пълнота изпълнението на ангажиментите от страна на Оператора, поети по силата на подписания на 28.01.2016 г., между АВиК – Пловдив и него Договор за стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за потребителите?
-    Как се гарантира постигането на Задължителното ниво на инвестициите за срока на Договора и произтичащото от това налагане на евентуални неустойки?
-    Как е гарантирано повишаването на качеството на предоставяната услуга за доставка на питейна вода за населението?
-    Защо единствено е мотивирано и обосновано исканото увеличение на цената на водата през периода 2017-2021 година?
-    Защо Оператора ВиК ЕООД – Пловдив демонстрира явно нежелание АВиК – Пловдив да излъчи свой представител/и за участие във всички дискусии между КЕВР и Оператора относно Бизнес-плана му за периода 2017-2021 година?
-    След като собственика  на активите /общините/ са инвестирали за изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения, за които са платили милиони левове взети на кредит, какво плаща Оператора на собственика /общините/ от печалбата, която получава, за това че ползва публичната собственост и реализира дейността си?
-    Правилно Асоциацията по Вик АВиК – Пловдив взе Решение за предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията на държавното дружество „ВиК” ЕООД – Пловдив, но дали грижата на стопанисващия е достатъчно добра?
-    Защо оператора постави за своя сметка водоизмервателни уреди само в две населени места от цялата обособена територия – в гр. Перущица и с. Труд? И все пак тази сметка дали не я плащаме всички солидарно, така както всички заедно допринасяме за общата печалба на дружеството? Ако е така, дали не е редно и в другите населени места в кварталите, в които е всеизвестно, че се ползва, но не се заплаща консумираната вода, да се поставят измервателни уреди, което ще допринесе за намаляване на „загубите”, които пак всички солидарно плащаме на оператора?
-    Дали вдигането на цената на питейната вода е достатъчно мотивирано с факта, че оператора е „най-големият потребител на енергия сред търговските дружества на територията на Пловдиска област”, защото между 96 и 98 % от водата е помпажна? Ако това твърдение е вярно, зощо тогава оператора твърди, че няма да бъде твърде настоятелен пред КЕВР за „корекция на цените, но те ще бъдат единствено и само продиктувани от изискванията на собствениците – в лицето на общините и държавата”, че оперирайки с публичните активи трябва да се правят и инвестиции, защото мрежата трябва да бъде подновявана?


Зададох тези свои въпроси, защото наистина се вълнувам от повишението на цената на питейната вода, но не защото хората, които са служители на оператора получават големи заплати, а защото заплатите на всички останали работещи потребители, които ще плащат тази цена, са малки!!!