Община Кричим въвежда интерактивно обучение за учениците и методи за професионално ориентиране на подрастващите

Krichim decaОбщина Кричим започва работа по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта на новото начинание, което е одобрено от управляващия орган, е да подпомогне учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация.

 

Това ще се случи чрез осигуряване на условия до равен достъп до училищното образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес и повишаване качеството на образованието в училищата, в които се обучават ученици от различни етноси.

„Предвиждат се допълнителни занимания с ученици, за които българският не е майчин език, както и възпитаването им в дух на толерантност”, обясниха от Община Кричим.Чрез проекта ще се създадат условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, като се предвижда и включването на родителите в образователния процес.

„По този начин целим още да се намали броя на отпадналите и на заплашените от отпадане ученици от образователния процес”, коментираха още от общинската администрация.

В учебните заведения НУ „Васил Левски”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий” и СУ „П.Р. Славейков” ще бъде подобрена училищната среда и ще се приложат методи за интегрирано интерактивно обучение чрез организиране на клубове и групи по интереси.

Ще се обърне внимание и на кариерното ориентиране на учениците, както и промяна на родителското отношение към образователния процес и ще се търси тяхната подкрепа за включване на децата към образователния процес.

 

Иван Кърчев