Читалищните пари-проблем за разрешаване

Общата стойност на държавната субсидия за читалищата в община „Марица” за 2014 година е 320 хиляди лева.

Общинските пари,които се заделят като помощ за издръжка на културните институции пък възлиза на 80 хиляди лева. Това са двете пера, по които се финансират читалищата и чиято обща сума за тях е 400 хиляди лева за настоящата година. Държавната сума се преразпределя от Сдружението на читалищата,което действа като неправителствена организация. Обаче две от културните институции не са част от това сдружение и по закон никой не може да ги задължи да бъдат.Това са читалищата в селата Труд и Калековец. Именно те не са доволни от преразпределението на държавните средства, защото по думите на новото ръководство на читалището в Труд, причината да им е по-малка сумата е фактът, че не са част от Сдружението,което обаче не би трябвало да има отношение за размера на държавната субсидия, тъй като по Закон всяко читалище е самостоятелна юридическа единица.  Все пак, за да се компенсира това разминаване, кметът на общината Димитър Иванов предложи актуализация на общинския бюджет и 10  хиляди лева да бъдат дадени като допълнителни средства на пет читалища както следва: 5000 за това в село Труд, 2000 лева за това в село Ясно поле, и по 1000 лева за тези в селата  Войводиново, Радиново и Рогош. Предложението обаче не срещна подкрепа по ред причини. Първо точката не е била обсъдена на заседание на комисията по бюджет и финанси към ОбС, защото не е имало кворум, т.е. съветниците не са си свършили работата предварително,  за което призна и председателят й Пламен Петков,който е и заместник-председател на Общинския съвет. От там дойде и не разбирането на темата и преплитането й с други подтеми, свързани с парите за читалищна дейност. Втората причина да не се разберат съветниците бе, че според някои, местните читалища укриват приходи или пък не успяват да създадат добри предпоставки за привличане на такива от наеми, ренти на земи и допълнителни дейности като услуги за населението, макар и това да не им е основното задължение. Третата причина, която предизвика бурни дебати, между местните законотворци стана и това до колко Сдружението на читалищата,което действа като неправителствена организация, правилно е преразпределило Държавната субсидия между отделните читалища.Четвъртата причина за спора на иначе спокойната сесия, стана фактът, че някои ръководители на читалища получават по-големи заплати от тези на дадения кмет в населеното място. Това не се понрави на някои съветници,които се зарекоха, че за следващата година община „Марица” трябва да изготви план-програма за разпределение на средствата за читалищата, така, че да не се получават тези аномалии и парите конкретно да отиват за развитие на местните самодейци,особено за младите таланти,а не само за месечни възнаграждения на ръководствата на читалищата. В така създалата се ситуация, точката за преразпределение на по-горе упоменатите 10 хиляди лева ще стане на следващата сесия. До тогава обаче комисията по култура и тази по бюджет и финанси ще изискат от всяко едно читалище в община „Марица” пълен отчет за дейностите си и нужните средства,както и план-прогноза за приходите на културните институции,така, че поне средствата от общината да бъдат по-справедливо разпределени. В ролята на арбитър отново ще се намеси кметът Димитър Иванов,който безспорно има ангажимент към младите хора и дейността им в културните институции. А онези от държавния бюджет общината няма как да ги контролира. Проблемът там е за читалищата в селата Труд и Калековец,които ще търсят Министерството на културата, за да решат проблема.Макар, че дори и държавни пари, общинска комисия, с председател заместник-кмет ги разпределя и ръководствата на двете читалища смятат, че са ощетени. Предстои да видим какво ще стане на следващата сесия и как ще гласуват съветниците.