Читалището в Куртово Конаре с още едно зърно в проектната си броеница

Приключи проект”Имат думата гражданите” , подкрепен по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм  на ЕИП – 2009-2014г.

 Проектът се реализира от Народно читалище ”Любен Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре и  е в тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление”. Проектът цели:

•Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно ниво 

•Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните власти 

•Прилагане на добри практики и устойчиви модели на взаимодействие между СГО/структурите на гражданското общество/ и вземащите решения на местно ниво

 В резултат на проекта  бяха постигнати следните резултати:

1. Проучени, анализирани и формулирани ключови проблеми и местни нужди в областта на доброто управление  в община Стамболийски  чрез анкетиране на 317 жители от всички населени места от общината.

2. Повишен капацитет на СГО в община Стамболийки, относно различните форми на гражданско участие във вземането на решения на местно ниво чрез проведено  обучение на тема "Форми на гражданско участие във вземането на решения на местно ниво".

3. Проучени и систематизирани добри практики на съществуващите обществени съвети в България и страни от ЕС чрез работни посещения, информация от Интернет, срещи и разговори.

4. Идентифицирани местни нужди и нагласи за създаване на обществени/ консултативни съвети в община Стамболийски  чрез организиране на Кръгла маса  за СГО / НПО и активни граждани/ на тема "Същност и роля на обществените/консултативни съвети"

5. Изработена  и разпространена брошура - наръчник  с добри практики ” Имат думата гражданите” -за същността и ролята на обществените съвети и за начините на гражданско включване в тях в тираж - 500 бр.

6.Изградена мотивираща среда за гражданско участие в обществени/консултативни съвети, подобрени комуникация и партньорски взаимоотношения между гражданския сектор и местната власт  чрез организирана Кръгла маса на тема ”Обществените съвети-форма на активно взаимодействие на  гражданското общество с местната власт”, обсъждане на регламент за работата на обществените съвети на територията на община Стамболийски и приемане на паметна записка.

Проектът бе популяризиран в медии, на две пресконференции и на различни информационни събития. В неговото изпълнение участваха водещи  специалисти от НПО сектора в национален мащаб/ Даниела Димитрова- Плевенски обществен фонд, Камелия Чолакова – ЧАР- ЮГ, Любен Панов – БЦНП и др./. Местната власт бе представена от Никола Дочев- Председател на ОбС – Стамболийски, Руско Русев – Зам. кмет на община Стамболийски, кметове на населени места от общината  и общински съветници. Гост лектор по проекта бе Нели Стайкова- Секретар на община Троян, която представи добри практики на взаимодействие между местната власт и СГО в община Троян. Активност  по време на 10 месечното изпълнение на проекта проявиха местните читалища от община Стамболийски, неформални граждански организации и активни граждани.

Проектът приключи на 22.05.2014г., но същинската работа по него тепърва започва. Предстои представяне на Правилник за обществените съвети на територията на община Стамболийски за обсъждане и приемане от ОбС- Стамболийски, създаване на Обществен съвет в Куртово Конаре  и др. Предстоящата работа е гаранция за устойчивост и гражданско участие при форимрането на местни политики, но също така е мерило и за добро управление.