Комисия "Трилистник": Кметът на "Марица" е ощетил общината с огромна сума пари

Временната комисия от общински съветници в община "Марица", която проверява разплащането по незавършената канализация в село Трилистник излезе със становище.То гласи, че общинският кмет Димитър Иванов със своите действия или бездействия е ощетил община "Марица" с  1 801 733,05 лева. Парите са дадени на фирмата-изпълнител  и по съдебно-правни процедури, след сключено Споразумение между Иванов и представител на строителната компания.

 


За този случай писахме  още на 3 декември 2014 година.

http://regionalninovini.com/15-2014-01-26-16-05-57/471-komisiya-trilistnik-razsledva-kmeta-na-obshtina-maritza


Комисията "Трилистник" е достигнала до заключение, че Обектът не е завършен и към днешна дата, тъй като със споразумението кметът Димитър Иванов е прекратил действието по Договора и е осовбодил строителя от отговорност и от задълженията му по договора ( член 4 от Споразумението).


В становището на Комисията се твърди, че от друга страна, освен реална загуба на общинските пари, чрез Споразумението кметът Иванов като е прекратил действието на Договора за обществена поръчка от 15.02 2008 година е ОСУЕТИЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ОБЩИНА "МАРИЦА" ДА РЕАЛИЗИРА ПРАВАТА СИ ПО ДОГОВОРА КАТО ИЗПРАВЕН КРЕДИТОР И ДА ПОЛУЧИ ОБЕЩЕТЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ ОТ НЕИЗПРАВНИЯ СТРОИТЕЛ, КОЙТО НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ В СРОК СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА. Това също предтавлява увреждане на интересите на община "Марица".

Цялото становище на Временната комисия бе прочетено на днешната сесия.Кметът Димитър Иванов дали случайно или не, отсъстваше от залата, когато председателят на Комисията Емил Лопатарев прочетe документа. По този начин не стана ясна позицията на общинският кмет по така изготвеното становище.


През декември, Иванов заяви, че отхвърля съмненията, които витаят у съветниците за евентуални нанесени огромни финансови щети на община "Марица", като заяви, че дори е спестил лихви на общината по този казус с не изплатените пари от 1 500 000 лева.


Дали това нещо е така може да се види в Становището на Временната комисия, кръстена "Трилистник".


Според председателят на Финансовата комисия в Общинския съвет Пламен Петков, то буди огромни притеснения за това как така лесно с едно Споразумение общинският кмет е освободил от отговорност строителната фирма, а най-притеснителното е, че община "Марица" е лишена и ощетена с над един милион и 800 хиляди лева.
---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ето го цялото становище на комисията "Трилистник":


Във връзка с извършена проверка относно разплащането от страна на кмета на община марица димитър иванов на сумата от 1 801 733,05 лева от бюджета на община "Марица" в 2014 установихме следното:В действителност община "Марица" е обявила обществена поръчка за изграждането на канализация в село Трилистник като процедурата по възлагането на поръчката по реда на ЗОП е приключила със сключване на договор между община "Марица" и търговско дружество "Бибов и ко" ООД като договорът е сключен през 2008 година, на дата 15.02.
Договорът е бил със срок на изпълнение 300 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка( видно от чл.13 от договора) като по договора не е предвидено авансово разплащане: наптрови- строителят е следвало да започне изпълнението със собствени средства от 180 хиляди лева.( чл.8 от договора.)
Цената по договора е била предвидена за плащанечрез финансоране от ПУДООС по одобрен проект.
В срока на изпълнение по договора не е приключило строителството, поради което комисията при община "Марица" счита, че е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя по договора за обществена поръчка и същият не е следвало да получи сумата от 1 648 292,18 лева, които Димитър Иванов е признал като задължение на община "Марица" в споразумение, сключено на 26.03 2013 година с фирмата-изпълнител, като споразумението е нотариално заверено с подписите с регистрация номер 1873/ 26.03.32013, по описа на Нотариус Иван Иванов.
Обектът не е завършен и към днешна дата, тъй като със споразумението кметът Димитър Иванов е прекратил действието по договора и е осовбодил строителя от отговорност и от задълженията му по договора (член 4 от Споразумението).
Кметът Иванов също така е извършил в споразумението признание на смущаващи верността факти, като същият е признал следното:
"Заплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение е следвало да се направи до размера на реално извършените работи, удостоверено с двустранно подписан констативен приемно-предавателен протокол, задържаната част от възнаграждението като вземане е ликвидна и се дължи плащане"
За сравнение:
По договора в член 20, ал.1 е посочено, че цената на обекта се превежда на строителя както следва:
-авансово плащане до 20 процента от стройността на обекта при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по настоящето направление
-окончателно плащане-след подписване на приемно-предавателен протокол и приемане на обектаТоест към датата на сключване на споразумението от 26 март 2013 гдина нито едно от тези обстоятелства не е билоналице и Е ЛИПСВАЛО ЛИКВИДНО ПРОСРОЧЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА КЪМ СТРОИТЕЛЯ.
Отново по цитираното споразумение е договорен срок за плащане от страна на община марица най-късно до 31.12 2013 година.
    Проверката на нарочната комисия установи, че Димитър Иванов НЕ Е СЪГЛАСУВАЛ действията си по сключване на цитираното споразумение от 26.032013 година КАКТО И НЕ Е УВЕДОМИЛ дори по какъвто и да  е било начин Общинския съвет за ПАРИЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И СРОКА, В КОЙТО Е СЛЕДВАЛО СЪЩОТО ДА БЪДЕ ПОГАСЕНО, което на практика прави невъзможно предвижването и изпълнението на това парично задълелжение, в договорените срокове, дори и то само по себе си да е било хипотетично дължимо към Изъпълнителя.
Видно е също така, че в бюджета на община "Марица" няма предвидени средства за покриване на задълженията в посочените в Споразумението размер, нито в рамките на 2013 година, нито в 2014, тъй като такова задължение изобщо не е било известно и обсъждано в Общинския съвет, още по-малко да е било подлагане на гласуване.
В резултат на тези действия на кмета Димитър Иванов се е стигнало до снабдяване на изпълнителен лист от страна на строителната фирма и завеждането на изпълнително дело номер 215/2014 по описа на ЧСИ с номер 826-Ангел Ангелаков, като крайната сума, платена по принудителен ред от бюджета на общината е в размер на 1 801 733,05.
Аргументите на кмета да подпише Споразумението, изложени пред нас са меко казано несериозни и повърхностни, тъй като същият подписвайки го, е лишил община "Марица" от възможност да се защити и реализира правата си в един граждански правен спор пред компетентен съд, който да установи дължи ли изобщо община "Марица" заплащане на суми към Изпълнителя по договор за обществена поръчка и какъв е техният действителен размер.
Кметът твърди, че така целял да спести лихви на община "Марица", а реалният резултат от неговата "загриженост за бюджета на община Марица" е че са платени освен договорените със споразумението лихви от 8,725,42 лева, така също и 98 965,85лева-разноски на строителната фирма, както и 45 749,60 такси на частен съдебен изпълнител.
Това е морално недопустимо, поради възможността при извънсъдебни споразумение( като този случай) да се договорят  за НЕплащане цитираните лихви, такси, разноски, хонорари от страна на общината.

Тук задаваме въпросът:
" Защо не е платено преди издаването на изпълнителния лист?


ЗА СРАВНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА ЛИПСВА ПРЕДВИДЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА, КОЯТО ДА Е РАЗЛИЧНА ОТ ЗАКОНОУСТАНОВЕНАТА В ЧЛЕН 86 ОТ ЗЗД.    От гореизложеното Комисията прави обосновано предположение, че единствено поради действията, изявленията и признанията на кмета Димитър Иванов, извършени с цитираното Споразумение от 26.03 2013 година, както и от последващото му бездействие са довели до ощетяване на община "Марица" със сумата от  1801 733.05 лева бюджетни средства.
От друга страна, освен реална загуба на общинските пари, чрез Споразумението кметът Иванов като е прекратил действиетона Договора за обществена поръчка от 15.02 2008 година е ОСУЕТИЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ОБЩИНА МАРИЦА ДА РЕАЛИЗИРА ПРАВАТА СИ ПО ДОГОВОРА КАТО ИЗПРАВЕН КРЕДИТОР И ДА ПОЛУЧИ ОБЕЩЕТЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ ОТ НЕИЗПРАВНИЯ СТРОИТЕЛ, КОЙТО НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛВ СРОК СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА. Това също представлява увреждане на интересите на община Марица.
Комисията установи също така, че изтъкнатите в Споразумението от 26.03.2013 година причини за прекратяване на договора поради отказ от ПУДООС за бъдещо финансиране на строителството по Договора се явяват последващи такива и не се отразяват върху фактам че ОБЕКТЪТ НЕ Е ЗАВЪРШЕН В СРОК И СТРОИТЕЛЯТ Е В НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Още повече на Комисията направи впечатления и събуди допълнителниподозрения обстоятелството, че лицето Димитър Костов е било юрисконсултът подписал въпросния Договор за обществена поръчка на страната на община Марица, а видно от издадения изпълнителен лист срещу Общината лице със същото име Димитър Костов се е явило срещу Общината като адвокат на фирмата-строител "Бибов и КО" ООД в заповедното производство, по което е издаден изпълнителния лист за посочените суми.

Комисията приела Становището:


Председател : Емил Лопатарев


членове:
Иван Дончев
Людмил Козарски
Илия Тосков
Нонка Атанасова