Бежанецът, Нереализираният висшист и Социалистическият човек отново „се срещат“?

Plakat - MU konf. 25-6 okt 2019 sm     Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“ ще се проведе на 25 и 26 октомври 2019 г., петък (от 10.30 ч.) и събота (от 9.30 ч.) в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24. Събитието събира в критически диалог млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет на ПУ - екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН), и водещи учени от областта на хуманитарните и социалните науки. ВХОД СВОБОДЕН!!!

 

    На конференцията ще бъдат представени резултатите от двугодишната работа на екипа - научноизследователски рефлексии върху социоаналитичните изследвания на различни форми на социални уязвимости, част от проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването. Освен, че обещават интригуващи представяния на резултатите си от изпълнението на дейностите по проекта, от екипа коментираха също, че ще акцентират върху същностното за техните изследвания „продуктивно взаимно оглеждане между методология и емпирия“. Сред най-значимите резултати, които ще бъдат представени в рамките на научния форум, ще бъдат и:
-    анализите на младите изследователи по девет научноизследователски казуса на теми: „Нереализираният/неуспешният висшист", „Роми, бездомничество, неравноценност", „Хомосексуалният Друг", „Страданието на болния", „Обезселеното село", „Социалистическият човек", „Успешното самонаследяване след „срещата" със смъртта на Другия", „Бежанецът", „Когато нямам към кого да се обърна, пиша"“
-    обобщения на функциите и приложимостта на изработения от членове на екипа проект за социоаналитичен протокол, който, в рамките на изследователската работа по проекта, функционира като основен методологически инструмент, който гарантира ефективността на изследванията и продуктивността на анализите на данните от емпирични изследвания.

     Типичната за изследователите в полето на Пловдивската социоанализа стратегия на „мислене заедно”, този път с водещи учени от хуманитарните и социалните науки, ще продължи и в научна сесия „Социоанализата като некласическо експериментиране“ в три части, посветени на проблема за практикуването на разбирането: на 25-ти октомври - част 1:  Липсващата споделимост на уязвимостта; на 26-ти октомври - част 2:  Социоаналитичният разговор и част 3: Тялото.

     Така се очертава събитието смислово да следва замисъла на двете проведени през 2015-та и 2016-та година конференции по социоанализа в ПУ – „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него” и „Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа“, а именно - да се поставят нови акценти и да се предизвикат дебати върху проблемните области на социоанализата на самонаследяването. Теоретичните постановки в предстоящата конференция пряко ще кореспондират и с основни смислови линии, заложени в още две предходни конференции в ПУ - проведеният през ноември 2018 година научен форум на тема „Социоанализа на самонаследяването като проблематика“, която събра в критически диалог екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“, и конференцията по социоанализа на тема „Проблемът за симптома в методологическата мрежа индексикалност-модалност-въплътеност“ по факултетен проект към Философско-исторически факултет на ПУ (финансиран от ФНИ на ПУ), проведена в началото на октомври 2019 г.

    Всичко това обещава на вниманието както на тясно научната, така и на широко заинтересована аудитория, да се представи тази иновативна научноизследователска тенденция, която се легитимира като успешна като поставя и търси решения на актуални и интригуващи социоаналитични проблеми.

     Официалното откриване на конференцията ще бъде в 10.30 ч. на 25 октомври, петък, в зала „КОМПАС“, ПУ.

Програма на събитието може да намерите тук:

     За повече информация относно проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН): www.socialv.org  или Facebook: https://www.facebook.com/socialvulnerabilities/