Нереализираният висшист, Социалистическият човек и Бежанецът се "срещат" на обща конференция в ПУ?

   socio-novina1  Конференция на тема „СОЦИОАНАЛИЗА НА САМОНАСЛЕДЯВАНЕТО КАТО ПРОБЛЕМАТИКА“ събира в критически диалог екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН) и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“. Събитието ще се проведе на 17 ноември 2018 г. от 9:30 ч. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
 ул. "Цар Асен" № 24, гр.Пловдив. От 14 ч. в същата зала ще бъде премиерата на бр. 1/2018 г. на сп. Социологически проблеми на тема "Социоанализа на самонаследяването". ВХОД СВОБОДЕН!

     На конференцията ще бъдат представени най-актуалните научноизследователски рефлексии върху различни засрещания между теория, методология и емпирия в проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването. За нея е специфично, че засяга съвременната ситуация, която ни сблъсква с натрапващи се феномени, афективни форми, преминаващи през всички срезове на социалното – от непоносимостта към малцинствата и бежанците, през лицемерието в политическите скандали или свадите в семействата, раздирани от социални неравенства, до начините, по които диктатът на новите технологии и социалните мрежи, но и глобалната несигурност предопределят базовите модуси на всекидневното.

     Залагайки на оригиналния замисъл за социоанализа на Пиер Бурдийо, но и поставяйки съвсем различни изследователски акценти от неговите, свързани главно с асистиращите функции на социоаналитика при предклиничните и клинични интервенции, диалозите ще са ориентирани по-скоро към проблематиката на успешното самонаследяване на травмирани личности с фрактална идентичност, т.е. с изгубено биографично illusio чрез внимание и към проблема за формите на социални уязвимости.
    Така изследователите от проекта за млади учени и постдокторанти (от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет, ПУ) ще представят основни  научноизследователски резултати от изследванията си през първата една година на своя проект върху проблема за социалната уязвимост като граничен между областта на логиката и методологията на хуманитарните науки и тази на обществените науки (социоанализа, етнометодология, анализ на разговори). „Същностно за нашите изследвания е продуктивното взаимно оглеждане между методология и емпирия, което ни позволи да постигнем редица изследователски резултати, главният от които е чрез емпиричните изследвания и данните от тях по деветте научноизследователски казуса на теми: „Нереализираният/неуспешният висшист", „Роми, бездомничество, неравноценност", „Хомосексуалният Друг", „Страданието на болния", „Обезселеното село", „Социалистическият човек", „Успешното самонаследяване след „срещата" със смъртта на Другия", „Бежанецът", „Когато нямам към кого да се обърна, пиша" да развием методологическата рамка на проект за социоаналитичен протокол“ – коментираха от екипа.
     Типичната за изследователите в полето на Пловдивската социоанализа стратегия на „мислене заедно”, ще продължи и в следобедната сесия на Академична ризома „Критика и хуманизъм“ (вкл. Институт за критически социални изследвания, Институт за критически теории на свръхмодерността и катедра „Социология и науки за човека“, ФИФ, ПУ). Тя ще следва замисъла на двете проведени през 2015-та и 2016-та година конференции по социоанализа – „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него” и „Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа“, който е да се поставят нови акценти и да се предизвикат дебати върху проблемните области на социоанализата на самонаследяването. Тази година новите акценти на изследванията в това актуално проблемно поле ще бъдат представени чрез два критически диалога на общата тематика: „Социоаналитикът като наследник“. Така се очаква да станем свидетели на интересни изследователски рефлексии, провокирани както от идеите на Зигмунд Фройд относно проблема за отрицанието,  така и от идеите на Фройд и Едмунд Хусерл относно „изтласкването“. „Избрахме да се спрем на тези два проблема, тъй като те са сред най-провокативните и интересни проблеми в социоанализата на самонаследяването. Те позволяват да се откроят интригуващи смислови връзки между нея и логиките на практиките в различни социоаналитични случаи, а чрез това ще се опитаме да мислим заедно проблема за самия социоаналитик като наследник“ – поясниха от Академична ризома „Критика и хуманизъм“.
      Събитието включва и представяне на последния брой на сп. „Социологически проблеми“ 1/2018 от 14.00 часа в същата зала. Тема този брой, посветен на 65-годишнината на Деян Деянов, е „Социоанализа на самонаследяването“, така че организаторите на представянето коментираха, че чрез това срещата ще бъде и „междинна равносметка“ на изследванията в проблематиката.
    Официалното откриване на конференцията ще бъде в 9.30 ч. на 17 ноември 2018 в зала „Компас“, Ректорат, ПУ.

     Програма и плакати на събитието може да намерите тук: https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/17-11-2018
За повече информация относно проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН): https://logos.uni-plovdiv.net/en/717