Пловдивският университет връчва званието „доктор хонорис кауза“ на проф. Кольо Коев - един от най-изявените съвременни социолози в България.

 Професор Кольо Коев е знаково име за българската научна мисъл. През годините той не само е поддържал най-високо ниво на изследване и развитие на социологическата мисъл, но и е допринасял непрестанно за високия престиж на българската наука в чужбина.

Тук ще очертаем някои от научните резултати, допринесли за развитието на няколко научни направления в областта на социологията. Още от 1980-те години, но с особена сила през 1990-те години професор Коев разгръща мощен проект за некласическа феноменологическа социология на основата на работите на късния Хусерл и най-вече на Алфред Шютц (когото проф. Коев въвежда в България – изданията на Чужденецът (ЛИК, 1999) и на Смисловото изграждане на социалния свят (Критика и хуманизъм, 2010) на Шютц, които той подготвя, са неоценими в областта на висшето образование по социология, философия, културология). Това позволява продуктивен диалог с водещи имена в областта, като сред резултатите от този диалог е воденият от проф. Коев извънреден чуждоезичен брой на списание Критика и хуманизъм от 1990 г., посветен на темата PhenomenologyasaDialogue (SpecialIssue, 1990), където наред с българските изследователи с текстове се включват и имена като Р. Гратхоф, Т. Лукман, Ст. Файткус, Иля Срубар, М. Мафезоли и други, с които сътрудничеството продължава и през идните години.

Друг важен момент от развитието на това научно направление е появата благодарение на проф. Коев през 1992 г. в България за пръв път непубликувани писма и новооткрити ръкописи на Георг Зимел (Critique & Humanism, Specialissue, 1992, “GeorgSimmel. PhilosophiederKunst; Geschichtederphilosophie”), като по този начин българското списание попада в най-елитните академични библиотеки, а софийската социологическа мисъл привлича вниманието на университетски преподаватели от цял свят.

През втората половина на деветдесетте години и началото на новия век с иновативния си прочит на Макс Вебер, класика на социологията, проф. Коев се оказва начело на едно глобално „завръщане към Вебер“, което освобождава немския мислител от оковите на догматичните му интерпретации.

Същевременно, от началото на новия век професор Коев успява да очертае пространство за развитието на нова научна парадигма, в която да се срещнат несъизмерими теории като феноменология, онтология на фактичността, етнометодология, пост-алтюсерианска теория на идеологията.Тази нова парадигма е подготвяна през всички споменати събития и години, тя пресича като ръководеща нишка проектите и конференциите, които той организира и в които участва, книгите и статиите, които публикува, и е била определяща не само за собствения му научен път, но и за пътя на цяла изследователска общност, за чието сформиране и израстване е помогнал. Тази нова парадигма е некласическото социологическо преосмисляне на всекидневието. Приносът му тук е трудно измерим – става въпрос за нещо, което надхвърля индивидуалното постижение, надхвърля в крайна сметка и програмите и проектите на затворената група от сътрудници и съмишленици. Става въпрос за начин да се вижда и говори, начин да се общува и да се поставят проблемите в съвременната хуманитаристика.

В последната си издадена засега книга, Етнометодология и логика на всекидневното разбиране (НБУ, 2017), и последвалите я статии и доклади проф. Коев задълбочи още повече изследването си на всекидневието, този път през фокуса на етнометодологията и анализа на разговори.

Проф. Коев работи в ПУ от самото създаване на специалност Социология през 1995 година. Своите визионерски и иновативни идеи той предава на пловдивските студенти по социология, обвързвайки своите изследователски търсения с основните направления, които се развиват в бакалавърската, магистърските и докторските програми към катедра „Социология и науки за човека“. Самият той е ръководител на новооткритата докторска програма „Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм“, която получи висока акредитационна оценка.

Проф. Коев е дългогодишен главен редактор на едно от най-значимите списание в областта на хуманитарните и социалните науки, а именно „Социологически проблеми“.

На 15.05.2024г. на специална церемония в Шеста аудитория в Ректората, професор Коев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Церемонията може да наблюдавате „на живо“ в страницата на Философско-исторически факултет във Фейсбук.

           Събитието е част от честванията на 20 години от създаването на Философско-исторически факултет при Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“.

           Медиен партньор – Българска телеграфна агенция Пловдив