Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027

ministerski savetМинистерският съвет одобри Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2022- 2027 г. и оправомощи министъра на финансите да подаде уведомление до Европейската комисия. Действащата Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2014-2020 г. изтича на 31 декември 2021 г.

Новата карта е разработена съгласно новите Насоки на ЕК за регионална помощ за периода 2022-2027 г., с които на всяка държава членка се дава възможност да разработи и нотифицира своя регионална карта на държавните помощи и да определи регионите и таваните на интензитета на регионалната държавна помощ. За България определените в Картата тавани на интензитета на регионалната държавна помощ са в размер на 50 % за петте района на планиране от тип „а“ и 15 % за Югозападния регион, от тип „в“ на чл. 107, пар. 3 на ДФС и в нея са заложени всички приложими бонуси към базовия интензитет. След получаване на одобрение от страна на ЕК новата Карта ще се прилага от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 година.
1 септември 2021 г. Приемането на Картата е от съществено значение за публичните органи, предоставящи финансиране на предприятия, в т.ч. за привличане на нови инвеститори, за управляващите органи на оперативните програми, за проектите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост, за програмните оператори на донорските програми, за прилагане на данъчни облекчения и т.н. Самата Карта не е основание за предоставяне на помощ или за одобряване на такава. Тя цели да идентифицира регионите и интензитетите, приложими за всеки регион, съобразно условията, дефинирани от ЕК и в практически план ще се използва от администраторите на държавна помощ, в лицето на финансиращите органи, при разработване на схеми за държавна помощ и/или ad hoc мерки за помощ.