Първите заседания на новите общински съвети в Пловдивския регион

Krichim sesia staraEто кога са заседанията на новоизбраните Общински съвети в общините от Област Пловдив.Те ще се състоят със заповед на и.д. областен управител Евелина Апостолова съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

Съединение – 06.11.2019 г., 10.00 часа,
Лъки – 06.11.2019 г., 11.00 часа,
Садово – 06.11.2019 г., 14.00 часа,
Брезово – 06.11.2019г., 14.00 часа,
Родопи – 07.11.2019 г., 10.00 часа,
Хисаря – 08.11.2019 г., 10.00 часа,
Марица – 08.11.2019 г., 10.00 часа,
Първомай – 08.11.2019 г., 11.00 часа,
Карлово – 08.11.2019 г., 14.00 часа,
Раковски – 08.11.2019 г., 14.00 часа,
Перущица – 08.11.2019 г., 15.00 часа,
Пловдив – 11.11.2019 г., 10.00 часа,
Асеновград – 11.11.2019 г., 14.00 часа,
Кричим – 11.11.2019 г., 14.00 часа,
Калояново – 11.11.2019 г., 14.00 часа,
Сопот – 11.11.2019 г., 16.00 часа,
Куклен – 11.11.2019 г., 17.00 часа,

По време на тези заседания се избира председател на Общинския съвет, а кметовете на общини и кметства също полагат клетва.

Екипът на "Регионални новини" се постара систематизирано да ви представи основните права и задължения за кметовете на кметства:

Кмет на кметство – права и задължения:   

-изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
-организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 -отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 -назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат -неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 -приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
  -води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
  -осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
  -осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вьтрешните работи, на сьответната територия до пристигане на полицейския орган;
   -организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
   -представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
   -правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината;
   - кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района;
    -на кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата;