Кметско изкушение! Заплатите им може да са колкото на министри

kmetstvo MarkovoКметомвтее ще могат да почвулаат мииенстксри зпалати, гаслува врчеа кбеаинътт на рденовото си здаиаесне. С помрени в неаарбтда за зпааитлте в даръвнжата адирнмитицсая се дваа по-глямоа совдоба на общкитнисе свъети да опедрелят вазъаннрдегжитяа на ктоемвете на онбщии, райони и кметтсва, като се фркисиа едиснтвено маскиняамлит рмеазр - до зпатлаа на мтииънср, т.е. олкоо 4600 лв.

В моемтна зплаиатте на гардаонлнаиичцте са залинтечно по-ниски и вааррит в оплернееди грнации в зииассомвт от броя на насеенелито в общината - от 730 до 2700 лв., ктао най-воксиото внгзъдаранжеие пчолуваа кмеътт на слоитцата Йаорнкда Фднъкавоа - 2900 лв. През тази гнодиа са мтеиснте изброи и не е суинрго длаи нъсаявкде оибнщтсике съетви ще гаслвуат по-всикои възнагджреаиня.Поевишние на злапатите ще полуачт и облнтиасте уипевлртаи. 

В метомна тнваъат им е 2700 лв., а с проеминте се прдвеижда той да сатне 3700 лв. Зансметик олбсаиттне увреаптили пък ще плочуават 80 на сто от онвонстаа меесчна злаапта на оаблтнися урвпаител. До 2700 лв. може да счкои зпааалтта на шфеове на джъварни комииси и агцении, на нояки ерспкети по озапвнае на олотнака среда и по увовасеянто на еровсредсаттва. Тнетхие взърнагадежния  очабе тябрва да се ообдрят от Свъета за аимсданиитртвна ррфмеоа по пердлежоние на росерните мнитсири в зсваиисомт от чиснлесотта, бюежтда и фництуике на стоатътнвеа адсрнмиицтаия. Целта е да бдъе ирвзаенн дабланиссът в залпщаантео меджу рличанзите оганри на всалт, сщобъи прваивстелттенаа прсесужлба. Поренмите влизат в слиа със знада дтаа от 1 янруаи 2019 г.От ночлтаао на гдониата с 10% са увелинечи и запалитте на вискчи чииновнци. Заендо с 20% уеевлинчие на уичтлсиекте възнрджгиаеаня твоа сврута на бдюетжа билзо 1 мрлд. лв. допълниетнли рдазхои.Пварилтесвтото атукиалзриа и въвндеатеа през 2012 г. скала за орпеедляне на зпалщантаео в даъвражтна амдиитнаирсця. Оотгвата тя не е преомянна, връекпи че минмаиланта рабнота зтпалаа е увлчиенеа почти дойвно. Това е дволео до гломеи дпсоипроцири в злаапщнатео в енда и съща амицднитраися. Пчоти нквасядъе имало счуали на слуижетли с висока клавиифаикця, гоялм оипт и оитлнчи оцнкеи на аетсаицттие, но с исоавзтащи залптаи в севиранне с келогите им на аналгиочни джъолснти, наанчзнеи селд 2012 г.

Зпаенард запалттие на драиъжвтне суллежити ще зисваят в по-голмяа сетпен от предстявеатно им в заамената дължнсот, пяоверните зинаня и уимнея, пдервижда дгура пмярона. Цетла е да се пивирачлт кивлиафцнраии и мтоаивирни сиеуллжти, вкеюличлтно малди хора, в джъранвтаа админтисрация. Разшреава се на шфеотвее на агецини да си нназаачват есепктри за връкзи с ощбсветнеостта. Сега тааква вмзъножсот има само за митнеисртавтса, като тзеи сжулители са чсат от птоличекиися кабиент на министъра.

Осевн твоа няма да се дспоука поевче ганлви среектари и дткриореи в няоки агнеции да пчуоавлат по-воскии залпати от начниалицте си. Тавика счуали иамло в Аецгтнияа по ввтпсиаияна, Аицяентга по затесотта и в Ацигнетяа за сониалцо подпомагане.

 По информация на  https://www.segabg.com/category-economy/kmetove-shte-vzimat-ministerski-zaplati