Студенти-прависти провериха колко са тесни обувките на съдии, прокурори и общински съветници

apr1Студентите по право, особено от сегашния трети курс, редовна форма на обучение, споделят, че по време на лекции или упражнения, преподавателите им често ги приканват да „обуят” обувките на даден съдия, прокурор или друга професия, за която се изисква юридическо образование. След 2 години и половина правно обучение, все пак не малка част от тях се пристрашиха и „влязоха в обувките” на магистрати и законотворци в Общински съвет, макар и на местно ниво.

Това се случи в симулативния процес, който бе проведен в реални  условия, в зала на Административен съд-Пловдив. Под герба  застанаха не магистрати със солиден стаж, а студенти от 3 курс, които имаха не леката задача да преценят и отсъдят дали Общински съвет Пловдив законосъобразно е приел Наредба за изменение на Наредбата за местните данъци, касаеща увеличението на данъка за МПС.

apr2Срещу тях, от едната страна застанаха също техни колеги, но в ролята на прокурор, който е протестирал измененията в подзаконовия нормативен акт, както и обикновен пловдивчанин с гражданска позиция, който претендираше, че Общинският съвет го е лишил от възможност да изложи своите виждания и становища какви промени да бъдат направени в Наредбата, която се оспорва. За всеки случай, в съда той се представляваше от адвокат, който надълго и нашироко увещаваше съда в правотата му, Наредбата да се отмени, каквото бе и искането на протестиращия прокурор. По-високите данъци за леките и тежкотоварните автомобили, които трябва да плащат пловдивчани, след промените в тази Наредба, се оказа, че плашат и някои търговски дружества, които извършват куриерска дейност, тъй като тези увеличения, които са приети чрез разпоредби в акта на Общинския съвет, бяха атакувани чрез жалби и от едно ЕООД, чиито интереси пред съдебния състав защитаваше адвокат от пловдивската колегия, чиито обувки също се оказаха доста тесни за третокурсничката, която влезе в тях.На всичкото отгоре срещу Наредбата се беше обявило и сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ, която задача е да провежда мониторинг върху местните власти. И то, чрез процесуалния си представител също поиска съдът да отмени Наредбата, обаче съдът изобщо не го конституира,тъй като магистратите, макар и третокурсници, прецениха, че не е налице пряк и непосредствен правен интерес за сдружението, дори и да действа в общественополезна дейност. Според АПК този отказ може да се оспори пред ВАС, каквато и заявка направи адвокатът на сдружението.

apr3И само председателя на Общинския съвет и юрисконсулът излагаха правни и фактически аргументи, в защита на Наредбата и  защо съдът трябва да остави приетите изменения в сила и да отхвърли протеста на прокурора и жалбите на останалите присъединени към оспорващия.

Симулативният съдебен процес бе част от семинарните занятия по дисциплината „Административен процес”, който вече се изучава отделно от материалното административно право. Студентите от 3 курс бяха наблюядавани от техните колеги от 2 курс, които сега усвояват материалното административно право, а следващата година, по подобие на сегашния трети курс ще се „сблъскат” с админстративния процес.

      Но същинските гости в съдебната зала бяха заместник-деканът на Юридическия факултет  доц. Христо Паунов, доц. Константин Пехливанов, който, заедно с проф. Иван Тодоров, води лекционния курс по дисциплината и асистентът, чийто двигател на симулацията стана, д-р Антония Илиева. В помощ на нея бяха и двама колеги от 4 курс, които създадоха казуса, а доц. Пехливанов подобаващо  и „по реда на университетския надзор” го беше редактирал, за да могат да участват повече третокурсници, работейкики в екипи. Всеки един от екипите беше изготвил според законовите изисквания съответно проурорски протест, жалби с искане за присъединяване, отговор на прокурорски протест и разбира се съдебното решение, което бе допълненo с двете определения по това дали да бъдат конституирани сдружението и търговското дружество.Дългите пледоари на прокурорите- на протестиращия Наредбата и на този по надзора, исканията на обикновения гражданин, на търговското дружество и разбира се добре подредената защитна теза в полза на Наредбата, изложена от юрисконсулта на ОбС -всичко това „утесни обувките” на тройния съдебен състав, който обаче прецизно и с правни аргументи постанови решението си.

apr4Наредбата беше отменена, тъй като се оказа, че са били нарушени материалноправните разпоредби на ЗНА, в които се казва, че когато се приема подзаконов акт, то към него задължително трябва да има мотиви и оценка на въздействието му. Освен това студентският съдебен състав установи, че орган, издал акта, не е спазил императивното изискване проектът на акта да бъде достъпен за обществено обсъждане най-малко 30 дни на интернет страницата на общината.  

И все пак ако това бе истински процес, то това решение на първоинстанционния съд можеше да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд.

 

 

След края на симулацията, студенти коментираха, че всичко чуто и видяно в съдебната зала ще им бъде в полза в подготовката им за семестриалния изпит по Административен процес, който ще бъде точно след месец.

 

Иван Кърчев