ОИЦ Пловдив дава консултации на читалища да печелят европроекти

oicЕкспертите от ОИЦ- Пловдив са готови през текущото лято да посетят читалищата, неправителствените организации и общинските администрации на място, за да запознаят ръководствата им с възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи управителя на Областния информационен център в града под тепетата Мария Вълканова, която уточни, че очакват покани и инициативност от самите организации по населени места.

От думите й стана ясно още,че освен  планираните им изнесени приемни, такива могат да бъдат организирани и от читалищата, които са живи и действащи, особено в Пловдивска област. Още повече, че преди няколко дни в излязла заповедта на министъра на земеделието, с която се определят периодът, в който ще се приемат проектни предложения по подмярка 7.2 от ПРСР. По нея освен общинските администрации, могат да кандидатстват юридическите лица с нестопанска цел, читалищата и търговските общински дружества. Срокът за подаване на проектни предложения е от 2.09 до 3.10. 2016 година. Подмярка 7.2. се отваря за първи път в този програмен период. „За да бъдат готови неправителствените организации или читалищата, ние от ОИЦ сме готови безплатно да ги консултираме как да подготвят проектите, така, че да бъдат изрядни пред оценяващите ги, поясниха от ОИЦ-Пловдив”.


Допустими  дейности по подмярката са:
•    строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
•    изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
•    доизграждане, без ново строителство, на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
•    изграждане и/или обновяване на озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, междублокови пространства, гробищни паркове, включително съоръженията към тях, както и за изграждане към тях на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността;
•    изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
•    изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми;
•    реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства;
•    изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
•    изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
•    реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
•    изграждане на пазари на производителите;
•    изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.


Интензитет на помощта
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.
В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи, 75% финансиране.

Преди да отидат в общините от Пловдивска област, експертите от Центъра се срещнаха с журналисти, пред които  отбелязаха, че интерес сред гражданите предизвикват програмата за развитие на селските райони (ПРСР), оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Основните въпроси по ПРСР са свързани с очаквания прием, макар и не през настоящата година, по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и по-специално към инвестиции за развитие на туризъм, услуги и производство.
На присъстващите бяха представени оперативните програми, програмата за развитие на селските райони, програмата за морско дело и рибарство и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с която е въведено изцяло електронно кандидатстване и отчитане на проекти през програмния период 2014-2020 г.

 

офиса на ОИЦ – Пловдив – пл. ”Централен” № 1, гр. Пловдив 4000-

По телефона: 032/656-407 или 032/262-000-

По електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.