Удобен транспорт за 800 работници край Радиново

През месец май, 2015г., Шнайдер Електрик България ЕООД приключи успешно изпълнението на проект „Дестинация Шнайдер” по схема „На път“, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.Проектът е с обща стойност 642 583,36 лв., като собствения принос Шнайдер Електрик България ЕООД, съставляваше 327 717, 51лв.  Услугата по предоставяне на транспорт на работниците и служителите, продължи 12 месеца.


Проектът бе в подкрепа на мобилността на работната ръка, като предпоставка за запазване на заетостта, чрез подсигуряване на удобен транспорт за над 800 работници и служители в  производственото предприятие в Индустриална зона Радиново, съобразен с тяхното работно време и местоживеене. Наетите автобуси, с висок клас на екологичност, обхващаха 10 оптимизирани маршрута и 13 населени места в области Пловдив и Пазарджик.


Подобрени транспортни услуги за заетите лица, пряко влияе върху тяхната мотивация за продължаване на тяхната кариера в Шнайдер Електрик България ЕООД, като в допълнение, освободения финансов ресурс от реализацията на проекта ще бъде инвестиран в обучения за повишаване компетенциите на работниците и служителите и подобряване на социалните придобивки.Чрез дейностите по по публичност и информираност, над 1100 души – работници, служители, клиенти и партньори на Дружеството, повишиха своята информираност относно получената подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд, както и принципите за екологична устойчивост на Шнайдер Електрик България ЕООД и Оперативната програма. Проектът бе в подкрепа и на глобалните ангажименти на Шнайдер Електрик към околната среда.


Не на последно място, трябва да се отбележи, че Агенция по Заетостта счита този проект за добра практика, като перфектно изпълнение на заложените индикатори и като модел за добра отчетност.