ДО 31.08.2021 Г. СЕ КАНДИДАТСТВА ПО МЯРКАТА 80/20

 whatАгенцията по заетостта обявява краен срок до 31.08.2021 г. включително за предоставяне на всички искания за плащане и месечни отчетни документи по проект Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20.

От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3 000 работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” да запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители. Така, на практика, за този бранш, засегнат в голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с мярката 60/40 се превърна в 80/20.

Обявеният краен срок до края на август 2021 г. касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта. Те могат да намерят изискваните документи и информация за тяхното попълване на страницата на Агенцията по заетостта.

Проект Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”[1] се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и редът за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г., изм. и доп. с РМС № 982/2020 г. и РМС № 233/2021 г.